Sıra No

YÖK Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü 

Konu

Kütüphane Otomasyon Bağlantısı

Elektronik Erişim

1

246658

AHMET MURAT OLGUNER

2008

Bazı deniz balıklarında görülen metazoan parazitler
Metazoan parasites present in some marine fish

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

Basılısı Kütüphanemizde Bulunmamaktadır.

YÖK TEZ MERKEZİNDE TAM METİN

2

450585

ALPASLAN YAVUZCAN

2016

Deniz Ağ Kafes Sistemli Avrupa Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax) yetiştiricilik tesisinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin uygulanması
Implementation of occupational health and safety management system in marine cage aquaculture system for European Sea Bass (Dicentrarchus labrax)

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=55885

TAM METİN

3

275716

ALPER ÜLKER

2010

Dinamik topolojik sistemler üzerine
On dynamic topological systems

Yüksek Lisans

Matematik = Mathematics

Basılısı Kütüphanemizde Bulunmamaktadır.

YÖK TEZ MERKEZİNDE TAM METİN

4

373657

ARİFE YAPICIOĞLU

2014

Pozitif lineer operatörler ve istatistiksel A-toplanabilme
Positive linear operators and statistical A-summability 

Yüksek Lisans

Matematik = Mathematics

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=130118

TAM METİN

5

316501

ARZU ÇAM

2012

Bafra balık göllerinde (Kızılırmak Deltası, Samsun) yaşayan ve invasiv özellikteki kaya balıklarının parazit faunasının konak ve çevresel faktörlere göre belirlenmesi ve histopatolojisi
The determination of parasite fauna of invasive gobiidae fishes living in Bafra fish lakes (Kizilirmak Delta, Samsun) according to host and environmental factors, and their histopathological effects

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102687

TAM METİN

6

275720

AYSUN GARGACI

2010

Buzdolabında depolanan hamsi (Engraulis Encrasicholus, L., 1758) balığının raf ömrüne biberiye (Rosmarinus officinalis L.) ekstraktının etkisi
Effect of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) extract on anchovy (Engraulis encrasicholus, L., 1758) its shelf life of stored in the refrigerator

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30629

TAM METİN

7

373653

AYSUN GARGACI

2014

Geleneksel yöntemle palamut (Sarda sarda), balığı konservesi üretimi ve biberiyenin (Rosmarinus officinalis), kalite üzerine etkisi
Canned bonito (Sarda sarda) production with the traditional method and the effect of the rosemary (Rosmarinus officinalis) on its quality

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30629

TAM METİN

8

434236

AYŞAH ÖZTEKİN

2016

Deniz stratejisi çerçeve direktifi kapsamında Sinop Sarıkum lagünü deniz çöplerinin durumu: Bir örnek çalışma
Status of Sinop Sarikum lagoon marine litter under the scope of marine strategy framework directive: A case study

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=53174

TAM METİN

9

409911

AYŞE BALCI

2015

HIV-1'e karşı direnç sağlayan CCR-5Δ32, CCR2-64I ve SDF1-3'A Allellerinin türk popülasyonundaki dağılımı
Distribution of the HIV-1 resistance-conferring Alleles CCR5-Δ32, CCR2-64I ve SDF1-3'A in turkish population

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=48120

TAM METİN

10

299301

AYŞE HİKMET PARLAK

2011

Tümü dişi diploid ve triploid gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) tatlı su ticari işletme koşullarında büyüme performanslarının karşılaştırılması
Comparison of growth performance of all-female diploid and triploid rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) in a commercial freshwater fish farm

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30537

TAM METİN

11

470647

AYŞE PARLAK AKYÜZ

2017

Yeme ilave edilen karayemiş (Laurocerasus officinalis Roem.) yaprağı ekstraktının yüksek sıcaklıkla oksidatif stres oluşturulan gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) yaşama oranı, büyüme performansı ile bazı antioksidan enzimler üzerine etkisinin incelenmesi
Investigation of the effect of cherry laurel (Laurocerasus officinalis Roem.) dietary leaf extract supplementation on the survival rate, growth performance and some antioxidant enzymes of the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) exposed to oxidative stress induced by high temperature

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=1140

ÖZET

07.09.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 

12

316502

AYŞENUR UÇAR

2012

II. Mertebeden periyodik sınır değer problemleri için sonlu fark şemaları
Finite difference schemes for second order periodical boundary value problems

Yüksek Lisans

Matematik = Mathematics

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102512

TAM METİN

13

246661

BARIŞ BAYRAKLI

2009

Balık tazeliğinin balık unu kalitesi üzerine etkisi
The effect of raw freshness on fish meal quality

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

Basılısı Kütüphanemizde Bulunmamaktadır.

YÖK TEZ MERKEZİNDE TAM METİN

14

409918

BARIŞ ÇAĞRI BAL

2015

Gruplar ve geometriler
Groups and geometries

Yüksek Lisans

Matematik = Mathematics

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43993

TAM METİN

15

373651

BAYKAL ARIDENİZ

2014

Karadeniz'de algarna ile avlanan deniz salyangozu (Rapana venosa)'nun boy seçiciliğinin belirlenmesi
Determination of size selectivity veined whelk (Rapana venosa) captured by dredge in the Black Sea

Yüksek Lisans

Balıkçılık Teknolojisi = Fisheries Technology

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=130059

TAM METİN

16

373650

BAYRAM AYVAZ

2014

Karadeniz kalkan balığı (Psetta maxima, Linnaeus, 1758) larva yetiştiriciliğinde farklı ışık şiddetlerinin yaşama oranı ve büyümeye etkisi
Effect of different light intensities survival rate and growth on larvae breeding in black sea turbot (Psetta maxima, Linnaeus, 1758)

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=130082

TAM METİN

17

450582

BAYRAM KÖSTEKLİ

2016

Farklı muhafaza sürelerinde derin dondurucuda depolanarak sıcak dumanlanan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) filetolarında kalite değişimlerinin belirlenmesi
Determination of quality changes of hot smoked rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets kept in the deep freeze for different storage time periods

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=55881

ÖZET

27.12.2018 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 

18

299300

BENGÜNUR ÇORAPCI

2011

Buzdolabı koşullarında muhafaza edilen buharda pişirilerek modifiye atmosferde ambalajlanan gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) bazı kalite kriterlerinin tespiti
Determination of quality criteria at the modified atmosphere packaged by applying the steaming of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) stored at refrigerator conditions

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30561

TAM METİN

19

470643

BENGÜNUR ÇORAPCI

2017

Dondurarak kurutma teknolojisinin alabalık (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) kıymasına uygulanabilirliği ve kalite özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi
Determination of the effect on quality characteristics and practicability of freeze-drying technology on trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) mince

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30561

ÖZET

11.09.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 

20

275727

BORA EYUBOĞLU

2010

Orta Karadeniz bölgesinde Akdeniz midyesinin (Mytilus galloprovincialis, Lamarck, 1819) farklı derinliklerde büyüme ve yaşama oranlarının belirlenmesi
The determination effects of sea depth on growth and survival of mussel (Mytilus galloprovincialis, Lamarck, 1819) in lantern nets in Black Sea

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30684

TAM METİN

21

316510

BURÇAK YILMAZ

2011

Singüler pertürbe olmuş başlangıç-değer problemleri için düzgün yakınsak fark şemaları
Uniformly convergent difference schemes for singularly perturbed initial-value problems

Yüksek Lisans

Matematik = Mathematics

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102536

TAM METİN

22

470639

BÜKEYHAN POLAT

2017

Sinop il merkezinin elektromanyetik alan kirlilik haritasının çıkarılması
Establishment of electromagnetic field pollution map of Sinop city center

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=59693

TAM METİN

23

299295

BÜLENT ÇETİNER

2011

Orta Karadeniz'de 2010 yılı av sezonunda çaça (Sprattus sprattus phalericus Risso, 1826) balığından üretilen balık unu ve yağının besin kompozisyonunun incelenmesi
In 2010 year?s hunt season researching fishmeal?s and fish oil?s food compositions which was produced from sprat (Sprattus sprattus phalericus risso, 1826) in The Middle Black Sea

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30571

TAM METİN

24

470642

BÜLENT YILMAZ

2017

Sinop ilinde avlanan barbunya balığının (Mullus barbatus ponticus Ess. 1927) av kompozisyonu ve üreme biyolojisinin araştırılması
Investigation of fishing composition and reproductivebiology of red mullet (Mullus barbatus ponticus Ess. 1927) hunted in Sinop region

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=1564

TAM METİN

25

373652

CAN OKAN ALTAN

2014

İyonize radyasyon işlemi uygulanarak dondurulan palamut balığının (Sarda sarda Bloch, 1793) saklama süresinin araştırılması
The investigation of storage period of bonito (Sarda sarda Bloch, 1793) frozen and irradiated

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=129786

TAM METİN

26

409923

CANAN CANDAN

2015

Sinop ilinde bulunan deniz salyangozu işleme tesisine iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin uygulanması
Application of the occupational health and safety management system on sea snail processing plant found in Sinop

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43826

TAM METİN

27

373656

CANER EYRİSAKAL

2014

Sonlu gruplar ve geometrileri
Finite groups and geomtries

Yüksek Lisans

Matematik = Mathematics

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=130134

TAM METİN

28

327097

CEREN ORAL

2012

Sırakaraağaçlar deresi (Sinop) fitoplanktonu ve mevsimsel değişimi üzerine bir araştırma
An investigation on phytoplankton and seasonal variation of Sirakaraağaçlar river (Sinop)

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology ; Botanik = Botany

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113613

TAM METİN

29

343190

CİHAN ÜNAL

2013

Değişken üslü Lebesgue uzaylarında maksimal operatörün sınırlılığı
Boundedness of maximal operator on variable exponent Lebesgue spaces

Yüksek Lisans

Matematik = Mathematics

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=122479

TAM METİN

30

327090

CUMHUR AVŞAR

2013

Sinop ili deniz suyu ve kara midye (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819)'nin mikrobiyolojik analizi ve izole edilen Escherichia coli suşlarının moleküler karakterizasyonu
Microbiological analysis of seawater and black mussels (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) of Sinop province and molecular characteriziation of isolated Escherichia coli strains

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology ; Mikrobiyoloji = Microbiology

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113511

TAM METİN

31

246662

ÇETİN SÜMER

2009

Beymelek lagün gölünde çipura balığının (Sparus aurata L., 1758) bazı populasyon parametrelerinin tahmini
Estimating some population parameters of gilthead seabream, (Sparus aurata l., 1758) in the Beymelek lagoon lake

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

Basılısı Kütüphanemizde Bulunmamaktadır.

YÖK TEZ MERKEZİNDE TAM METİN

32

491505 

ÇİĞDEM ERCAN EKİZOĞLU

2018

Hititlerde tarihçilik ve tarih Anlayışı

Yüksek Lisans

 

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=61537

TAM METİN

33

327091

DEMET ERDEM

2012

Sinop Sarıkum tabiatı koruma alanı natrix tessellata(Ophidia:Colubridae) türünün morfolojik ve bazı biyolojik özellikleri
Some morphological and biological characteristics of natrix tessellata (Ophidia:Colubridae) from Sinop Sarikum manional reservation area

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113431

TAM METİN

34

275715

DEMET KOCATEPE

2010

Farklı modifiye atmosfer koşullarında paketlenen ve buzdolabı sıcaklığında depolanan levrek balığının (Dicentrarchus labrax, Linnaeus 1758) fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik yönden incelenmesi
Physical, chemical and microbiological characteristics of sea bass (Dicentrarchus labrax, Linnaeus 1758) packaged with different modified atmosphere conditions and stored at refrigerator temparature

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30517

TAM METİN

35

409910

DERYA ÜRKMEZ

2015

Sinop körfezi meiobentik nematoda faunasının dinamiği ve Chromadoridae'nin taksonomik ve ekolojik özellikleri
Dynamics of the meiobentic nematode fauna of Sinop bay and the taxonomy and ecology of chromadoridae

Doktora

Deniz Bilimleri = Marine Science

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43932

ÖZET

21.10.2018 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 

36

316499

DERYA YILMAZ KIRCA

2012

Bafra balık göllerinde (Kızılırmak Deltası, Samsun) yaşayan bazı kefal balıklarının parazit faunasının konak ve çevresel faktörlere göre dağılımı ve histopatolojisi
Parasite fauna of some mugilid species living in Bafra fish lakes (Kizilirmak Delta, Samsun), its distribution according to host and environmental factors and their histopathology

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102492

TAM METİN

37

275728

DİLARA KAYA

2010

Farklı oranlarda prina yağı içeren yemlerin gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792) gelişmesi ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi
Effect of different rates of dietary pomace oil impact ongrowth and body composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss W, 1792)

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30648

TAM METİN

38

470644

DİLARA KAYA ÖZTÜRK

2017

Orta Karadeniz bölgesinde ağ kafeslerde çipuranın (Sparus aurata L., 1758) büyüme performansı ve et kalite değerlerinin belirlenmesi
Determination of growth performance and values of meat quality of cultured gilthead sea bream (Sparus aurata L., 1758), in net cage in the Middle Black Sea region (Samsun-Yakakent)

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=59496

ÖZET

11.09.2018 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 

39

299292

DİLEK ŞAHİN

2011

Lepistes (Poecilia reticulata Peters, 1860) ve ahli çiklit (Sciaenochromis ahli Trewavas, 1935) balıklarında vitamin katkısının üreme ve büyüme üzerine etkisi
The effect of vitamin supplement on reproduction and growth of guppy (Poecilia reticulata Peters, 1860) and ahli cichlid (Sciaenochromis ahli Trewavas , 1935)

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30524

TAM METİN

40

 

DUYGU AKYÜZ

2018

M.Ö.2. binyıl Anadolu coğrafyasında yaşanmış doğal afetler ve salgın hastalaıklar

Yüksek Lisans

 

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=62359

TAM METİN

41

485833

ELİF (AYDIN) YILDIZ

2017

Arap Alfabesi'nden Latin-Türk Alfabesine geçiş yapısı : Sinop örneği

Yüksek Lisans

Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=37545

TAM METİN

42

470637

ELİF ARICI

2017

Karadeniz'in Sinop kıyı sahil şeridinden elde edilen baskın makroalglerin ve deniz çayırlarının ağır metal kirliliği tespitinde biyomonitör olarak kullanılmaları
Using dominant macroalgae and seagrass in Sinop coastline of the Black Sea as biomonitor for determination of heavy metal pollution

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=59457

ÖZET

21.03.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 

43

470507

ELİF ARZU ÖNAL

2017

1928-1938 yılları arasında Sinop'un sosyo kültürel yapısı
Social cultural structure of Sinop between 1928-1938

Yüksek Lisans

Coğrafya = Geography ; Sosyoloji = Sociology ; Tarih = History

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=59050

TAM METİN

44

343187

ELİF ÇELİKER

2013

Birinci mertebeden gecikmeli diferensiyel denklemler ve numerik çözümleri
First order delay differential equations and numerical solutions

Yüksek Lisans

Matematik = Mathematics

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=122483

TAM METİN

45

316500

ELİF SEDA GÜRCAN

2012

Sinop Kıyılarının İhtiyoplankton Dinamiği
The Ichthyoplankton dynamics of the Sinop Coasts

Yüksek Lisans

Deniz Bilimleri = Marine Science ; Su Ürünleri = Aquatic Products ; Zooloji = Zoology

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102673

TAM METİN

46

470635

EMİN KARATAŞ

2017

Tıbbi sülük (Hirudo verbana Carena, 1820)'ün akvaryum koşullarında kültüre alınması üzerine bir araştırma
A research on the culture of medicinal leech (Hirudo verbana Carena, 1820) in aquarium conditions

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=59723

TAM METİN

47

470509

EMİN SOLAK

2017

Candaroğulları beyliği döneminde Sinop
Candaroğullari principality period Sinop

Yüksek Lisans

Tarih = History

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=59040

TAM METİN

48

343188

EMİRHAN GÜLTEKİN

2013

İkinci mertebeden iki noktalı sınır değer problemlerinde diferensiyel ve fark Green fonksiyonları
Differential and difference Green functions for two point second order boundary value problems

Yüksek Lisans

Matematik = Mathematics

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=122494

TAM METİN

49

485832

EMRE ÖZCAN

2018

Cumhuriyet Döneminde Sinop Yangınları (1935, 1946, 1956)
The fires in Sinop in the republican era (1935, 1946, 1956)

Yüksek Lisans

Tarih = History

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=61090

TAM METİN

50

316506

ERCAN ERDEM

2012

Orta Karadeniz bölgesinde ortasu trolü ile avlanan balık stoklarının tahmin edilmesi
Stock assessment of the fish stocks exploited by midwater trawl in Middle Black Sea region

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102707

TAM METİN

51

434239

ERDİ GÜLTEPE

2016

Karasu çayı ve Sırakaraağaçlar deresinde nütrient ve anyonik deterjan kirliliğinin araştırılması
Investigation of nutrient and anionic detergent pollution in Karasu and Sirakaraağaçlar stream

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=53227

ÖZET

20.07.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 

52

299297

ERDİNÇ KOLAY

2011

Deney tasarımında optimal blok yapıları
Optimal blocking schemes in design experiments

Yüksek Lisans

İstatistik = Statistics

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30671

TAM METİN

53

491504

ERHAN TÜTÜNCÜ

2018

Sinop Türk Ocağı'nın kuruluşu, gelişmesi ve faaliyetleri (1923-1931)

Yüksek Lisans

 

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=61549

TAM METİN

54

409915

ERTAN CAVDAR

2015

İğneada kıyıları bentik Crustacea (Arthropoda) faunası ve biyoekolojik özellikleri
Benthic crustacean (Arthropoda) fauna of İğneada coastals and their bioecological features

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=44514

TAM METİN

55

409917

ESRA ETİRLİ

2015

Sinop ili ve çevresinde dağılış gösteren örümceklerin (Araneae) sistematik ve faunistik yönden incelenmesi
A systematical and faunistical investigation on spiders (Araneae) of Sinop province and its vicinity

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43880

TAM METİN

56

380573

EYLEM AYDEMİR ÇİL

2014

Karasu çayı ( Sinop ) makrobentik faunasının taksonomikve ekolojik açıdan incelenmesi
Taxonomic ve ecological assessment of macro benthic fauna of Karasu stream (Sinop)

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134565

ÖZET

30.12.2017 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 

57

424471

FATİH MEHMET MAVİ

2016

Deniz anemonlarının genel özellikleri ve Actinia equina türünün kültüre alınması
General information about sea anemones and cultivation of Actinia equina

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=48044

TAM METİN

58

327095

FERHAT BÜYÜKDEVECİ

2012

Adana- İskenderun Körfezi, Yumurtalık Koyu'nda kaybolan fanyalı uzatma ağlarının av veriminin zamana göre değişiminin incelenmesi
The investigation of the catch efficiency of the trammel nets lost in Yumurtalik bay in Adana-İskenderun Gulf over time

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113452

TAM METİN

59

490212

FERİT AHMET ORBEYİ

2018

Nükleer reaktörlerde kullanılmak üzere çelık ve metal tabanlı kompozit malezmelerin tasarımı, üretimi ve radyasyon etkileşim parametrelerin belirlenmesi
Determination of design, of production and radiation interference parameters of steel and metal based composite materials using nuclear reactors

Yüksek Lisans

Enerji = Energy

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=61280

ÖZET

20.01.2021 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 

60

373654

FİKRİYE ÜNLÜER

2014

İğneada kıyıları (Batı Karadeniz) mollusca faunası ve biyoekolojik özellikleri
Mollusca fauna of Iğneada coast (Western Black Sea) and their bioecological features

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=129756

TAM METİN

61

275724

FUNDA ÜSTÜN

2010

Karadeniz'in Türkiye kıyılarındaki zooplanktonun genel dağılımı ve Acartia clausi Giesbrecht, 1889 (Copepoda=Calanoida) türünün yumurta verimi üzerine bir araştırma
General distribution of zooplankton in Turkish coast of the Black Sea and a study on egg production of Acartia clausi Giesbrecht, 1889 (Copepoda=Calanoida)

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30488

TAM METİN

62

316504

GAYE DOĞAN

2012

Sentetik lizin ve metiyonin ile desteklenmiş fındık küspesi içeren yemlerin gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) gelişmesi üzerine etkileri
The effects of diets containing hazelnut meal supplemented with synthetic lysine and methionine on development of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102794

TAM METİN

63

275719

GÖKAY TAŞKAYA

2010

Kekik uçucu yağı uygulamasının soğuk koşullarda muhafaza edilen hamsinin kalitesi üzerine etkisi
Effect of using thyme essentional oil on the quality of anchovy storaged at cold conditions

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30683

TAM METİN

64

470636

GÖKÇE ACAR

2017

Sinop kıyılarından yakalanan Liza saliens türü kefal balığının metazoan parazit faunasının belirlenmesi
Determinaton of metazoan parasite fauna of mugilid Liza saliens collected from Sinop coasts

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=1490

ÖZET

14.05.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 

65

246659

GÖKÇE ÜNSAL

2008

Bazı kemikli balıklarda ektoparazitler
Ectoparasites on some fish species

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

Basılısı Kütüphanemizde Bulunmamaktadır.

YÖK TEZ MERKEZİNDE TAM METİN

66

299304

GÖKHAN ERİK

2011

Orta Karadeniz'de deniz salyangozunun (Rapana venosa Valenciennes., 1846) bidonla avcılığı, yavru yetiştiriciliği ve bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi
Whelk fishing (Rapana venosa Valenciennes., 1846) by using pots in The Middle Black Sea, juvenile culturing and determining some of their biological characteristics

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30463

TAM METİN

67

434238

GÖKHAN YILDIZ

2016

Karadeniz'in Sinop kıyıları denizel makroalg komünitelerinin biyomas ve kimyasal içeriğindeki mevsimsel değişimler
Seasonal changes in the biomass and chemical compositions of macroalgae communities in the Sinop coasts of the Black Sea

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=53210

TAM METİN

68

327088

GÜLŞEN UZUN

2012

Bafra balık gölleri'nden Ulugöl'de tatlısu ıstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun bazı populasyon parametrelerinin belirlenmesi
Determination of some population parameters of freshwater lobster (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Ulugöl, one of the Bafra fish lakes

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113621

TAM METİN

69

424473

GÜNSELİ ACAR

2015

Balık unu ve yağı fabrikalarında, teknolojik gelişmelerin çalışma yaşamı mevzuatlarına ve insan kaynakları faaliyetlerine olan etkisinin istatistiksel değerlendirilmesi
The statistical evaulation of technological developments on working life regulations and human resources activity in fish meal and fish oil factories

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=48129

TAM METİN

70

316505

HAKAN AKSU

2012

Sinop bölgesinde dip trolü avcılığının derinlik ve bazı meteorolojik kriterlere göre av verimi ve kompozisyonunun araştırılması
Investigation of catch efficiency and catch composition of bottom trawl fishing depending on several depths and meteorogical criteria in Sinop region

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102757

TAM METİN

71

316498

HAKAN BAKİ

2012

Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811)üretiminde, anaç balıkların (F3) üreme özelliklerinin özel işletme şartlarında belirlenmesi
Investigation of the reproduction characteristics of Black Sea trout (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) broodstocks (F3) under commercial farm condition

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102610

TAM METİN

72

380572

HAKAN ÖZKAN

2015

Karadeniz'de yaşayan bazı balıkların miksozoa parazit faunalarının belirlenmesi
Determination of myxozoan parasite fauna of some Black Sea fishes

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134518

TAM METİN

73

470641

HAMİDE DUMAN

2017

İstatistiksel relative düzgün yakınsaklık ve Korovkin tipi yaklaşım teoremleri
Statistical relative uni̇form convergence and Korovkin type approximation theorems

Yüksek Lisans

Matematik = Mathematics

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=46467

ÖZET

14.07.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 

74

343186

HANDE REŞAT

2013

Sinop yöresinde avlanan mezgit (Merlangius merlangus) ve barbunya (Mullus barbatus) balıklarının bazı üreme özelliklerinin belirlenmesi
Determination of some reproduction characteristics of the whiting (Merlangius merlangus) and red mullet (Mullus barbatus) that captured in region Sinop

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=122497

TAM METİN

75

380565

HASAN CAN ÖZTEKİN

2015

Karadeniz'in Sinop kıyılarından örneklenen balık, omurgasız, zooplankton, deniz çayırı ve sedimanda ağır metal düzeyleri
Heavy metal levels in fish, invertebrates, zooplankton, sea grass and sediment from Sinop coasts of the Black Sea

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134492

TAM METİN

76

490211

HASAN SAĞIR

2017

Sinop ilindeki hava kirliliğinin Koah'lı bireylerin akut alevlenme ile acil servise başvurmaları ve hastaneye yatışlarıyla ilişkisinin belirlenmesi
Industrıal waste management-The Case Of Sinop Industrıal Organızed Zone

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=61271

ÖZET

12.01.2021 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 

77

299294

HASANCAN MERAL

2018

Selçuklular döneminde Hemedân : (kuruluşundan 1194'e kadar)

Yüksek Lisans

Deniz Bilimleri = Marine Science

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30601

TAM METİN

78

380566

HATİCE ÇETİNKAYA

2015

Kuraklığa duyarlı ve toleranslı mısır (Zea mays L.) bitkisinde kuraklık stresi altında yapılan bakır uygulamalarının oluşturduğu oksidatif hasar ve savunma cevaplarının araştırılması
Investigation of effects of copper treatments under drought stress induced oxidative damage and antioxidant defence responses in heat- sensitive and heat -tolerant corn (Zea mays L.) plant

Yüksek Lisans

Botanik = Botany

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134264

TAM METİN

79

316507

HATİCE ERİK

2012

Diskus balıkları (Symphysodon spp.) yetiştiriciliği
Culture of discus fish (Symphysodon spp.)

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102804

TAM METİN

80

299302

HATİCE ŞİNAR

2011

Parabolik denklemler için iki katlı fark şemaları
Two-layer difference schemes for parabolic equations

Yüksek Lisans

Matematik = Mathematics

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30649

TAM METİN

81

434235

HİLAL KOYUNCU

2016

Sinop ili toprak ve su örneklerinden izole edilen Bacillus türlerinin moleküler karakterizasyonu ve bazı enzim aktivitelerinin belirlenmesi
Determination of some enzymes activities and molecular characterization of Bacillus species isolated from soil and water samples in Sinop region

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology ; Biyoteknoloji = Biotechnology ; Mikrobiyoloji = Microbiology

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=47829

TAM METİN

82

470640

IŞIL ÜNALDI

2017

Dayanıklı seyrek temel bileşenler analizi
Robust sparse principal component analysis

Yüksek Lisans

İstatistik = Statistics

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=59446

ÖZET

16.08.2018 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 

83

327094

İBRAHİM ÖKSÜZ

2013

Sinop kıyıları yüzey sedimanlarındaki Bentik Foraminifer toplulukları
Benthic foramınıferal assemblages of the surface sediments of Sinop coasts

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113632

TAM METİN

84

327093

İRFAN KESKİN

2013

Strech film ve vakum paket ile paketlenerek buzdolabı koşullarında (4oC) muhafaza edilen gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) pastırmasının kalite değişimlerinin karşılaştırılması
The comparison of the quality changes of the vacuum-packaged and plastic wrapped rainbow trout pastrami (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) stored at the refrigerator conditions

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113597

TAM METİN

85

470508

KADRİYE DEMİR

2017

3 numaralı mühimme-i mektum defterinin özet ve transkripsiyonu
The abstract and transcription of mühimme-i mektum (Chiphered letter) number tree

Yüksek Lisans

Tarih = History

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=59057

ÖZET

30.06.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 

86

435907

KEREM ÖZTÜRK

2016

1932-1990 yılları arasında Sinop'ta meydana gelen suç olayları ve diğer önemli olaylar Criminal incidents and other significant events that occur between the years 1932-1990 in Sinop

Yüksek Lisans

Tarih = History

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=52110

TAM METİN

87

409916

MEHMET ANIL KESKİNBALTA

2015

Sinop ili Karasu Çayı'nda bulunan tatlı su midyelerinin (Unio pictorum, Linnaeus 1758) bazı biyometrik ve biyokimyasal özellikleri
Some biometric and biochemical properties of freshwater mussels (Unio pictorum, Linnaeus 1758) in Karasu stream, Sinop

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43981

TAM METİN

88

409913

MEHMET BEDRETTİN DUMAN

2015

Sinop ilindeki kara salyangozlarından Helix aspersa ve Helix lucorum' un biyokimyasal kompozisyonu, et verimi ve Üreme periyodunun belirlenmesi
Determination of biochemical composition, meat yield and reproduction of land snails, Helix aspersa and Helix lucorum, in Sinop

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products ; Ziraat = Agriculture

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43814

TAM METİN

89

275721

MEHMET ŞÜKRÜ ALTUNDAĞ

2010

Kalkan balığı (Psetta maxima) yeminde aspir yağı kullanımının büyüme, yem değerlendirme ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi
Effect of safflower oil on growth, feed conversion and body composition in turbot (Psetta maxima)

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=1392

TAM METİN

90

380567

MELİKE TEKERCİ

2015

Sinop ve çevre illerdeki kliniklerden izole edilen Pseudomonas Aeruginosa suşlarının tanısı ve antibiyotik dirençliliğinin belirlenmesi
Identification and antibiotic susceptibilities of Pseudomonas Aeruginosa strains isolated from Sinop and environs provinces

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology ; Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları = Clinical Microbiology and Infectious Diseases ; Mikrobiyoloji = Microbiology

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134463

TAM METİN

91

470638

MERVE TINKIR

2017

Farklı fitoplankton türleri (Nannochloropsis Oculata ve Chlorella Sp.) ile beslenen rotiferin (Brachionus plicatilis) farklı tuzluluk oranlarında büyüme ve biyokimyasal yapısının karşılaştırılması
Comparison of growth and biochemical structure of rotifera (Brachionus plicatilis) feed with different types of phytoplancton (Nannochloropsis Oculata and Chlorella Sp.) in different salinity rations

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=59437

ÖZET

04.08.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 

92

275718

MERYEM ÖZ

2010

Zeolitin koi balıklarının (Cyprinus carpio L.,1758) yetiştiriciliğinde kullanımı
Using of zeolite in koi fish (Cyprinus carpio L.,1758) culture

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30500

TAM METİN

93

299290

MERYEM YEŞİM ÇELİK

2011

Açık denizde batırılmış uzun halat sisteminde midye (Mytilus galloprovincialis, Lamarck 1819) yetiştiriciliği
Submerged longline mussel (Mytilus galloprovincialis, Lamarck 1819) culture system in offshore

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30685

TAM METİN

94

 

MESUT AYDIN

2018

1808-1839 Yılları Arasında Osmanlı Devleti’nde Salgın Hastalıklar

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134945

TAM METİN 

95

450583

MUHAMMET YAKAN

2017

Endüstriyel atık yönetimi-Sinop Organize Sanayi Bölgesi örneği
Industrial waste management-the case of Sinop Industrial Organized Zone

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=55918

ÖZET

16.02.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 

96

490214

MURAT ERDOĞDU

2018

Radyoterapi uygulamaları için yeni nesil hedef malzemelerin Geant4 Monte Carlo Simülasyon kodu kullanılarak belirlenlenmesi ve organ doz değerlerinin hesaplanması
Determination of new genetic target for materials for radiotheraphy applicatons using by Geant4 Monte Carlo simulation code and calculation of organ dose values.
Determination of design, of production and radiation interference parameters of steel and metal based composite materials using nuclear reactors

Yüksek Lisans

Radyoloji ve Nükleer Tıp = Radiology and Nuclear Medicine

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=61304

ÖZET

21.01.2021 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 

97

275722

MURAT GİRGİN

2010

Orta karadeniz bölgesindeki su ürünleri işletmelerinin kredi kullanımı ve yetiştiricilik üzerine etkileri
Credit usage of fisheries farms in Middle Blacksea region and the effects on aquaculture

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30598

TAM METİN

98

299291

MURAT KERİM

2011

Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) yeminde aspir küspesinin kullanım olanaklarının araştırılması
The investigation possibilities of using safflower meal in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) diet

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30584

TAM METİN

99

470646

MURAT KERİM

2017

Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax) yeminde kanola ve aspir yağı kullanımının büyüme performansı ve yağ asidi kompozisyonu üzerine etkisi
Effect of using canola and safflower oils in black sea trout (Salmo trutta labrax) diets on growth performance and fatty acid composition

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30584

ÖZET

07.09.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 

100

409920

MUSTAFA KAYA

2015

Balık yumurtalarının Sinop Akliman bölgesindeki kompozisyonu
Composition of fish eggs in Sinop-Akliman coast

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=123900

TAM METİN

101

269789

MUSTAFA SUNGUR

2010

Sinop ilindeki göl, gölet ve baraj göllerinde bulunan balık türleri
Fish species found in the lakes, ponds and dams of Sinop, province Turkey

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30588

TAM METİN

102

299298

MUTLU ALTUNTAŞ

2011

İstatistiksel model seçiminde Bayesci yaklaşımlar ve Bayes faktörü
Bayesian approaches to statistical model selection and Bayes factor

Yüksek Lisans

İstatistik = Statistics

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30660

TAM METİN

103

450584

NAHİDE KARABULUT

2016

SiC altlıklı tek tabaka grafenin 1.8 MeV enerjili proton radyasyonuna maruz bırakılması işleminin SRIM Monte Carlo Kodu kullanılarak modellenmesi ve meydana gelen etkilerin incelenmesi
Modelling of 1.8 MeV energetic proton irradiation of Monolayer Graphene Grown on SiC By The Use of SRIM Monte Carlo Code and investigation of its generated effects

Yüksek Lisans

Nükleer Mühendislik = Nuclear Engineering

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=55908

ÖZET

16.11.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.

104

490213

NEVİN GÖRMEZ

2017

Bazı ağır metallerin (Zn, Cu, Mn, Al, Li) Bacıllus Thuringiensis var Israelensis türünün gelişimi üzerine etkileri
Effects of Some Heavy Metals (Zn, Cu, Mn, Al, Li) on Growth of Bacillus thuringiensis var. İsraelensis

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=61260

TAM METİN

105

316503

NEVRA ÇİNE

2012

Diş çürüklerinden staphylococcus aureus izolasyonu ve identifikasyonu
Identification and isolation of staphylococcus aureus from tooth decay

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102573

TAM METİN

106

409908

NUR ALTINDAL

2015

Sinop ili topraklarından izole edilen pseudomonas türlerinin moleküler karakterizasyonu
Molecular characterization of Pseudomonas species isolated from soil of si̇nop provinces

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology ; Mikrobiyoloji = Microbiology

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=44030

TAM METİN

107

409922

NURCAN DEMİRCAN

2015

Smarandache eğrilerine dair
Smarandache eğrilerine dair

Yüksek Lisans

Matematik = Mathematics

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43906

TAM METİN

108

275723

OLCAY KIRIKOĞLU

2010

Tribütiltinin (TBT) lepisteslerin (Poecilia reticulata) bazı biyolojik özellikleri üzerine etkisi
Effects of tributyltin (TBT) on some reproduction and growth parameters in guppy (Poecilia reticulata)

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30586

TAM METİN

109

380569

ONUR ÇETİNEL

2014

Bögel sürekli ve B-2π periyodik fonksiyonlar için korovkin tipi teoremler
Korovkin type theorems for bögel continuous and B-2π periodic functions

Yüksek Lisans

Matematik = Mathematics

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134551

TAM METİN

110

409921

ORÇİN UYGUN

2015

Balık larvalarının Sinop-Akliman kıyılarındaki kompozisyonu
Composition of fish larvae in Sinop-Akliman coast of the Black Sea

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43886

TAM METİN

111

424474

ÖZEN YUSUF ÖĞRETMEN

2015

Kırmızı yosun (Gelidium latifolium, Bornet ex Hauck 1883)'dan üretilen agar agarın mevsimsel kalitesinin belirlenmesi
Determination of seasonal quality of agar agar produced from red seaweed (Gelidium latifolium (Bornet ex Hauck 1883)

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=48073

ÖZET

03.12.2018 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 

112

275725

ÖZGÜL ÖZER

2010

Doğal ve yapay renklendiriciler uygulanarak buzdolabı koşullarında muhafaza edilen sıcak dumanlanmış zargana balığının (Belone belone euxini Günther, 1866) bazı kalite kriterlerinin tespiti Determination of quality criteria of the hot smoked garfish (Belone belone euxini Günther, 1866) stored at refrigerator conditions treated with natural and synthetic colorants

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30632

TAM METİN

113

299296

ÖZGÜR TÜMÜKLÜ

2011

Çaça balık (Sprattus sprattus Linnaeus, 1758) ununun gökkuşağı alabalık (Oncorhynchus mykiss) rasyonlarında kullanılma imkanlarının araştırılması
Possibilities of using sprat (Sprattus sprattus Linnaeus, 1758) fish meal in rations of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30552

TAM METİN

114

450581

ÖZLEM BİLGİN

2017

Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yetiştiriciliğinde immünostimulant olarak yeşil çayın (Camellia sinensis) kullanım olanakları
Using possibilities of gren tea (Camellia sinensis) as immunostimulant in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) culture

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=55899

ÖZET

13.02.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 

115

316509

PINAR OKÇU

2011

Diferansiyel ve fark maksimum prensipleri
Differential and difference maximum principles

Yüksek Lisans

Matematik = Mathematics

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102551

TAM METİN

116

343189

RABİA TUĞBA ONAY

2013

Modifiye atmosfer paketleme uygulanan midyelerin (Mytilus galloprovincialis, L. 1819) buzdolabı koşullarında raf ömrü
Shelf life under the refrigerator conditions of mussels (Mytilus galloprovincialis, L. 1819) packaged with modified atmosphere

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=122486

TAM METİN

117

275726

RECEP ÖZTÜRK

2010

Orta Karadeniz bölgesinde ağ kafeslerde levrek balığı (Dicentrarchus labrax L., 1758) yetiştiriciliği
Sea bass (Dicentrarchus labrax L., 1758) culture in net cages in the cental of the Black Sea

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30580

TAM METİN

118

434237

RIDVAN ÖZTÜRK

2016

Sinop ili tatlısularından Scenedesmus spp. izolasyonu ve laboratuvar şartlarında üretiminin araştırılması An investigation of isolation of Scenedesmus spp. from freshwater of Sinop and its culture in laboratory conditions

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=8795

TAM METİN

119

275714

RUHAN YAMANOĞLU

2010

Pelet ve ekstrude yemlerle beslenen gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss W.,1792) gelişmesine ilişkin karşılaştırmalı bir araştırma
A comparative research about rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed with pellet and extruded feed

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30682

TAM METİN

120

450586

SAMED ÖZKAN

2017

Düz güçlü örtüler
Flat strong covers

Yüksek Lisans

Matematik = Mathematics

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=55888

ÖZET

16.02.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 

121

299303

SANİYE TÜRK ÇULHA

2011

Sinop İç Liman'da (Karadeniz) batırılmış uzun halat sisteminde yetiştirilen midyelerdeki (Mytilus galloprovincialis L., 1819) iz element seviyeleri
Trace elements in cultured mussels (Mytilus galloprovincialis L., 1819) at the submerged longline system in The Sinop Inner Harbour (Black Sea)

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30416

TAM METİN

122

316508

SEDA HASIRCI

2012

Dodurga Baraj Gölü (Boyabat, Sinop) fitoplanktonu ve mevsimsel değişimi üzerine bir araştırma
An investigation on phytoplankton and its seasonal variation of Dodurga Dam Lake (Boyabat, Sinop)

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102817

TAM METİN

123

424475

SEDA ŞEREFLİOĞLU

2015

Ön alfa tokoferol uygulamasının tuz stresi altında soya (Glycine max L.) kökleri üzerindeki etkisinin araştırılması
Investigation of the effects of pre-treatment of alpha tocopherol in soybean (Glycine max L.) roots under salinity

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=48030

TAM METİN

124

409914

SEFER ÇELİK

2015

Sinop bölgesi'nde Pavurya (Eriphia verrucosa Forskal, 1775)'nın bazı biyolojik parametrelerinin araştırılması
Investigation of some biological parameters of warty crab (Eriphia verrucosa Forskal, 1775) in the Sinop region

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30547

TAM METİN

125

470632

SERHAT URUK

2017

Erbiyum çekirdeklerinin fotonükleer reaksiyon ürünlerinin yarı ömürlerinin ve geçiş enerjilerinin belirlenmesi
Determination of half lives and energy levels for photonuclear reaction products of erbium nucleus

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering ; Nükleer Mühendislik = Nuclear Engineering

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=59631

TAM METİN

126

299299

SERPİL YAVUZ

2011

Karadeniz kalkan balığında (Psetta maxima Linnaeus, 1758) yumurta kalitesini etkileyen faktörlerin incelenmesi
Examination of parameters that affect the egg quality of Black Sea turbot (Psetta maxima Linnaeus, 1758)

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30547

TAM METİN

127

470645

SERPİL YAVUZ KESKİN

2017

Triiyodotironin (T3) ve tiroksin (T4) hormonlarının ahli çiklitin (Sciaenochromis ahli Trewavas, 1935) üreme özellikleri üzerine etkisinin araştırılması
Investigation of the effect of triiodothronine (T3) and thyroxine (T4) hormones on reproduction characteristics of the electric blue hap (Sciaenochromis ahli Trewavas, 1935)

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=59539

ÖZET

10.09.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 

128

246660

SEVAL YAMAN DERNEKBAŞI

2008

Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yemlerinde kanola yağını kullanma olanakları
The possibilities of utilization of canola oil in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) diets

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=1396

TAM METİN

129

316511

SEVDA ORHAN

2011

İstatistiksel Korovkin tipi yaklaşım teoremleri
Statistical Korovkin type approximation theorems

Yüksek Lisans

Matematik = Mathematics

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102524

TAM METİN

130

470634

SEVDA ORHAN

2017

Modüler uzaylarda istatistiksel A-toplam süreci ve Korovkin teoremi
Statistical A-summation process and Korovkin theorem on modular spaces

Doktora

Matematik = Mathematics

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102524

TAM METİN

131

380568

SEVGİ KUŞ

2015

Sinop yarımadası'ndaki cystoseıra fasiyesi ile birliktelik oluşturan polychaeta (Annelıda) türlerinin ekolojik özellikleri
Ecological features of polychaeta (Annelida) species associated with cystoseira facies in the Sinop peninsula

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134535

TAM METİN

132

424470

SEVİL KARACİF

2016

Genelleştirilmiş yarı mükemmel halkalar
Generali̇zed semi̇perfect ri̇ngs

Yüksek Lisans

Matematik = Mathematics

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=47991

TAM METİN

133

373655

SEVİLAY GÜNEYDAĞ

2013

Karadeniz'in Sinop kıyılarında yaşayan Akdeniz midyesinin (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) parazit faunasının belirlenmesi
Parasite fauna of Mytilus galloprovincialis living in Sinop area of Black Sea

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=130099

TAM METİN

134

409909

SEYHAN CİVEK

2015

Sinop ilinde satışa sunulan gıdalardan izole edilen bakterilerin antibiyotik direnç genlerinin belirlenmesi
Detection of antibiotic resistance genes of isolated bacteria from foods offered for sale in the sinop province

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology ; Mikrobiyoloji = Microbiology

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=44043

TAM METİN

135

470633

ŞEVKİ ŞENTÜRK

2017

Relativistik ortalama alan modeli için nükleer etkileşme parametrelerinin iyileştirilmesi Improvement of nuclear interaction parameters for relativistic mean field model

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering ; Nükleer Mühendislik = Nuclear Engineering

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=59702

ÖZET

20.06.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 

136

327096

TAHİR CEYLAN

2012

Modüler uzaylarda korovkin tipi yaklaşım teoremi ve matris toplanabilme
Matrix summability and korovkin type approximation theorem on modular spaces

Yüksek Lisans

Matematik = Mathematics

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113726

TAM METİN

137

424472

UĞUR ÇARLI

2015

Karasu Çayı ve Sırakaraağaçlar deresinde bazı fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik parametrelerin araştırılması
Investigation ofsome physico-chemicaland microbiological parameters in Karasu and Sırakaraağaçlar stream

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Prod

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=48054

TAM METİN

138

380570

UĞUR ÖZSANDIKÇI

2015

Orta Karadeniz'de (Samsun-Yakakent, Ordu-Akçay) avlanan çaça (Sprattus sprattus phalericus Risso, 1826) balığının avlanabilir biyokütle tahmini
Estimating explotiable biomass for sprat (Sprattus sprattus phalericus Risso, 1826) catched by midwater trawl in Middle Black Sea (Samsun-Yakakent, Ordu-Akçay)

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134472

TAM METİN

140

246663

VOLKAN BELEN

2009

Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) yeminde iki farklı oranda ekstrüde fasulye unu kullanımının büyüme, yem değerlendirme ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi
Effect of two different inclusion levels of extruded common bean meal in feeds on growth, feed conversion and body composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

Basılısı Kütüphanemizde Bulunmamaktadır.

YÖK TEZ MERKEZİNDE TAM METİN

141

343191

YEKTA TANIŞ

2013

Karadeniz'de 2008-2012 su ürünleri avlama sezonunda yapılan ihlallerin incelenmesi
Investigation of violations in fishing season of 2008-2012 in the Black Sea region

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=122485

TAM METİN

142

490210

YELİZ ASLAN

2018

Ekmeklik buğdayda yeni geliştirilmiş ESt kökenli mikrosatellit markırlarının farklı tahıl türleri arasında aktarılması
Transferring pf newly developed bread wheat ESt-Derived microsatellite markers among different crop species

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=61293

ÖZET

06.02.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 

143

380571

YUNUS PAŞAOĞLU

2015

İstanbul ilindeki bir gırgır teknesinin 2013–2014 avlanma sezonundaki av miktarı ve av kompozisyonunun belirlenmesi
A purse seiner's catch composition and amount within 2013-2014 season in Istanbul

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134288

TAM METİN

144

327092

YUSUF BAYRAKCI

2012

Yağmapınar (Karapınar, Konya)'da yaşayan Emys orbicularis (Emydıdae, testudınata)'in populasyon dinamiği
Population dynamics of Emys orbicularis (Emydidae, testudinata) inhabiting yağmapinar (Karapinar, Konya)

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology ; Zooloji = Zoology

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113464

TAM METİN

145

409919

YUSUF ÇAKIR

2015

Vida hareketlerine dair
On the screw motions

Yüksek Lisans

Matematik = Mathematics

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=44513

TAM METİN

146

409912

ZAFER HAKAN KALAYCI

2015

Sarımsağın (Allium sativum, L.) antioksidan etkisinin sıcak dumanlanmış ithal uskumru (Scomber scombrus L., 1758)'nun kalite parametrelerine etkisi
Effects of antioxidant properties of Garlic (Allium sativum, L.) on the quality parameters of smoked imported mackerel (Scomber scombrus L., 1758)

Yüksek Lisans

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43804

TAM METİN

147

343192

ZAFER KARSLI

2013

Farklı oranlarda yeme katılan 17ß-estradiol ve 17A-metiltestosteron hormonlarının ahli çiklit (Sciaenochromis ahli Trewavas, 1935) türü üzerine etkilerinin incelenmesi
Investigation of participating different proportions of the 17ß-estradiol and 17A-methyltestosterone hormones on the ahli cichlid (Sciaenochromis ahli Trewavas, 1935)

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=122499

TAM METİN

148

299293

ZEKİYE BİRİNCİ ÖZDEMİR

2011

Sinop kıyılarında jelimsi organizmaların mide içeriği ve bazı populasyon parametrelerinin mevsimsel değişimi Seasonal changes of some population parameters and stomach content of gelatinous organisms in sinop coasts of The Black Sea

Doktora

Su Ürünleri = Aquatic Products

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30521

TAM METİN

149

327089

ZEYNEP ATLI

2012

Orta Karadeniz bölgesinde rüzgar hızının panel verili regresyon modeli yardımıyla tahmin edilmesi Predicting the wind speed of the Central Black Sea region with regression model for panel data

Yüksek Lisans

İstatistik = Statistics

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113421

TAM METİN

150

299294

ZEYNEP CENGİZ

2011

Sinop Yarımadası kıyılarında Ophelia bicornis savigny in Lamarck, 1818 (Polychaeta:Annelida)'in populasyon yoğunluğunun saptanması
Determination of the population density of Ophelia bicornis savigny in Lamarck,1818 (Polychaeta:Annelida) in Sinop Peninsula coasts

Yüksek Lisans

Deniz Bilimleri = Marine Science

http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30601

TAM METİN