Sıra No YÖK Tez No Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Tez Türü  Konu Kütüphane Otomasyon Bağlantısı Elektronik Erişim
1 246658 AHMET MURAT OLGUNER 2008 Bazı deniz balıklarında görülen metazoan parazitler
Metazoan parasites present in some marine fish
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products Basılısı Kütüphanemizde Bulunmamaktadır. YÖK TEZ MERKEZİNDE TAM METİN
2 450585 ALPASLAN YAVUZCAN 2016 Deniz Ağ Kafes Sistemli Avrupa Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax) yetiştiricilik tesisinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin uygulanması
Implementation of occupational health and safety management system in marine cage aquaculture system for European Sea Bass (Dicentrarchus labrax)
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=55885 TAM METİN
3 275716 ALPER ÜLKER 2010 Dinamik topolojik sistemler üzerine
On dynamic topological systems
Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Basılısı Kütüphanemizde Bulunmamaktadır. YÖK TEZ MERKEZİNDE TAM METİN
4 373657 ARİFE YAPICIOĞLU 2014 Pozitif lineer operatörler ve istatistiksel A-toplanabilme
Positive linear operators and statistical A-summability 
Yüksek Lisans Matematik = Mathematics http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=130118 TAM METİN
5 316501 ARZU ÇAM 2012 Bafra balık göllerinde (Kızılırmak Deltası, Samsun) yaşayan ve invasiv özellikteki kaya balıklarının parazit faunasının konak ve çevresel faktörlere göre belirlenmesi ve histopatolojisi
The determination of parasite fauna of invasive gobiidae fishes living in Bafra fish lakes (Kizilirmak Delta, Samsun) according to host and environmental factors, and their histopathological effects
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102687 TAM METİN
6 275720 AYSUN GARGACI 2010 Buzdolabında depolanan hamsi (Engraulis Encrasicholus, L., 1758) balığının raf ömrüne biberiye (Rosmarinus officinalis L.) ekstraktının etkisi
Effect of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) extract on anchovy (Engraulis encrasicholus, L., 1758) its shelf life of stored in the refrigerator
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30629 TAM METİN
7 373653 AYSUN GARGACI 2014 Geleneksel yöntemle palamut (Sarda sarda), balığı konservesi üretimi ve biberiyenin (Rosmarinus officinalis), kalite üzerine etkisi
Canned bonito (Sarda sarda) production with the traditional method and the effect of the rosemary (Rosmarinus officinalis) on its quality
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30629 TAM METİN
8 434236 AYŞAH ÖZTEKİN 2016 Deniz stratejisi çerçeve direktifi kapsamında Sinop Sarıkum lagünü deniz çöplerinin durumu: Bir örnek çalışma
Status of Sinop Sarikum lagoon marine litter under the scope of marine strategy framework directive: A case study
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=53174 TAM METİN
9 409911 AYŞE BALCI 2015 HIV-1'e karşı direnç sağlayan CCR-5Δ32, CCR2-64I ve SDF1-3'A Allellerinin türk popülasyonundaki dağılımı
Distribution of the HIV-1 resistance-conferring Alleles CCR5-Δ32, CCR2-64I ve SDF1-3'A in turkish population
Yüksek Lisans Biyoloji = Biology http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=48120 TAM METİN
10 299301 AYŞE HİKMET PARLAK 2011 Tümü dişi diploid ve triploid gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) tatlı su ticari işletme koşullarında büyüme performanslarının karşılaştırılması
Comparison of growth performance of all-female diploid and triploid rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) in a commercial freshwater fish farm
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30537 TAM METİN
11 470647 AYŞE PARLAK AKYÜZ 2017 Yeme ilave edilen karayemiş (Laurocerasus officinalis Roem.) yaprağı ekstraktının yüksek sıcaklıkla oksidatif stres oluşturulan gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) yaşama oranı, büyüme performansı ile bazı antioksidan enzimler üzerine etkisinin incelenmesi
Investigation of the effect of cherry laurel (Laurocerasus officinalis Roem.) dietary leaf extract supplementation on the survival rate, growth performance and some antioxidant enzymes of the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) exposed to oxidative stress induced by high temperature
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=1140 ÖZET

07.09.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 
12 316502 AYŞENUR UÇAR 2012 II. Mertebeden periyodik sınır değer problemleri için sonlu fark şemaları
Finite difference schemes for second order periodical boundary value problems
Yüksek Lisans Matematik = Mathematics http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102512 TAM METİN
13 246661 BARIŞ BAYRAKLI 2009 Balık tazeliğinin balık unu kalitesi üzerine etkisi
The effect of raw freshness on fish meal quality
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products Basılısı Kütüphanemizde Bulunmamaktadır. YÖK TEZ MERKEZİNDE TAM METİN
14 409918 BARIŞ ÇAĞRI BAL 2015 Gruplar ve geometriler
Groups and geometries
Yüksek Lisans Matematik = Mathematics http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43993 TAM METİN
15 373651 BAYKAL ARIDENİZ 2014 Karadeniz'de algarna ile avlanan deniz salyangozu (Rapana venosa)'nun boy seçiciliğinin belirlenmesi
Determination of size selectivity veined whelk (Rapana venosa) captured by dredge in the Black Sea
Yüksek Lisans Balıkçılık Teknolojisi = Fisheries Technology http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=130059 TAM METİN
16 373650 BAYRAM AYVAZ 2014 Karadeniz kalkan balığı (Psetta maxima, Linnaeus, 1758) larva yetiştiriciliğinde farklı ışık şiddetlerinin yaşama oranı ve büyümeye etkisi
Effect of different light intensities survival rate and growth on larvae breeding in black sea turbot (Psetta maxima, Linnaeus, 1758)
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=130082 TAM METİN
17 450582 BAYRAM KÖSTEKLİ 2016 Farklı muhafaza sürelerinde derin dondurucuda depolanarak sıcak dumanlanan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) filetolarında kalite değişimlerinin belirlenmesi
Determination of quality changes of hot smoked rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets kept in the deep freeze for different storage time periods
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=55881 ÖZET

27.12.2018 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 
18 299300 BENGÜNUR ÇORAPCI 2011 Buzdolabı koşullarında muhafaza edilen buharda pişirilerek modifiye atmosferde ambalajlanan gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) bazı kalite kriterlerinin tespiti
Determination of quality criteria at the modified atmosphere packaged by applying the steaming of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) stored at refrigerator conditions
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30561 TAM METİN
19 470643 BENGÜNUR ÇORAPCI 2017 Dondurarak kurutma teknolojisinin alabalık (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) kıymasına uygulanabilirliği ve kalite özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi
Determination of the effect on quality characteristics and practicability of freeze-drying technology on trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) mince
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30561 ÖZET

11.09.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 
20 275727 BORA EYUBOĞLU 2010 Orta Karadeniz bölgesinde Akdeniz midyesinin (Mytilus galloprovincialis, Lamarck, 1819) farklı derinliklerde büyüme ve yaşama oranlarının belirlenmesi
The determination effects of sea depth on growth and survival of mussel (Mytilus galloprovincialis, Lamarck, 1819) in lantern nets in Black Sea
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30684 TAM METİN
21 316510 BURÇAK YILMAZ 2011 Singüler pertürbe olmuş başlangıç-değer problemleri için düzgün yakınsak fark şemaları
Uniformly convergent difference schemes for singularly perturbed initial-value problems
Yüksek Lisans Matematik = Mathematics http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102536 TAM METİN
22 470639 BÜKEYHAN POLAT 2017 Sinop il merkezinin elektromanyetik alan kirlilik haritasının çıkarılması
Establishment of electromagnetic field pollution map of Sinop city center
Yüksek Lisans Halk Sağlığı = Public Health http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=59693 TAM METİN
23 299295 BÜLENT ÇETİNER 2011 Orta Karadeniz'de 2010 yılı av sezonunda çaça (Sprattus sprattus phalericus Risso, 1826) balığından üretilen balık unu ve yağının besin kompozisyonunun incelenmesi
In 2010 year?s hunt season researching fishmeal?s and fish oil?s food compositions which was produced from sprat (Sprattus sprattus phalericus risso, 1826) in The Middle Black Sea
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30571 TAM METİN
24 470642 BÜLENT YILMAZ 2017 Sinop ilinde avlanan barbunya balığının (Mullus barbatus ponticus Ess. 1927) av kompozisyonu ve üreme biyolojisinin araştırılması
Investigation of fishing composition and reproductivebiology of red mullet (Mullus barbatus ponticus Ess. 1927) hunted in Sinop region
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=1564 TAM METİN
25 373652 CAN OKAN ALTAN 2014 İyonize radyasyon işlemi uygulanarak dondurulan palamut balığının (Sarda sarda Bloch, 1793) saklama süresinin araştırılması
The investigation of storage period of bonito (Sarda sarda Bloch, 1793) frozen and irradiated
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=129786 TAM METİN
26 409923 CANAN CANDAN 2015 Sinop ilinde bulunan deniz salyangozu işleme tesisine iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin uygulanması
Application of the occupational health and safety management system on sea snail processing plant found in Sinop
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43826 TAM METİN
27 373656 CANER EYRİSAKAL 2014 Sonlu gruplar ve geometrileri
Finite groups and geomtries
Yüksek Lisans Matematik = Mathematics http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=130134 TAM METİN
28 327097 CEREN ORAL 2012 Sırakaraağaçlar deresi (Sinop) fitoplanktonu ve mevsimsel değişimi üzerine bir araştırma
An investigation on phytoplankton and seasonal variation of Sirakaraağaçlar river (Sinop)
Yüksek Lisans Biyoloji = Biology ; Botanik = Botany http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113613 TAM METİN
29 343190 CİHAN ÜNAL 2013 Değişken üslü Lebesgue uzaylarında maksimal operatörün sınırlılığı
Boundedness of maximal operator on variable exponent Lebesgue spaces
Yüksek Lisans Matematik = Mathematics http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=122479 TAM METİN
30 327090 CUMHUR AVŞAR 2013 Sinop ili deniz suyu ve kara midye (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819)'nin mikrobiyolojik analizi ve izole edilen Escherichia coli suşlarının moleküler karakterizasyonu
Microbiological analysis of seawater and black mussels (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) of Sinop province and molecular characteriziation of isolated Escherichia coli strains
Yüksek Lisans Biyoloji = Biology ; Mikrobiyoloji = Microbiology http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113511 TAM METİN
31 246662 ÇETİN SÜMER 2009 Beymelek lagün gölünde çipura balığının (Sparus aurata L., 1758) bazı populasyon parametrelerinin tahmini
Estimating some population parameters of gilthead seabream, (Sparus aurata l., 1758) in the Beymelek lagoon lake
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products Basılısı Kütüphanemizde Bulunmamaktadır. YÖK TEZ MERKEZİNDE TAM METİN
32 327091 DEMET ERDEM 2012 Sinop Sarıkum tabiatı koruma alanı natrix tessellata(Ophidia:Colubridae) türünün morfolojik ve bazı biyolojik özellikleri
Some morphological and biological characteristics of natrix tessellata (Ophidia:Colubridae) from Sinop Sarikum manional reservation area
Yüksek Lisans Biyoloji = Biology http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113431 TAM METİN
33 275715 DEMET KOCATEPE 2010 Farklı modifiye atmosfer koşullarında paketlenen ve buzdolabı sıcaklığında depolanan levrek balığının (Dicentrarchus labrax, Linnaeus 1758) fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik yönden incelenmesi
Physical, chemical and microbiological characteristics of sea bass (Dicentrarchus labrax, Linnaeus 1758) packaged with different modified atmosphere conditions and stored at refrigerator temparature
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30517 TAM METİN
34 409910 DERYA ÜRKMEZ 2015 Sinop körfezi meiobentik nematoda faunasının dinamiği ve Chromadoridae'nin taksonomik ve ekolojik özellikleri
Dynamics of the meiobentic nematode fauna of Sinop bay and the taxonomy and ecology of chromadoridae
Doktora Deniz Bilimleri = Marine Science http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43932 ÖZET

21.10.2018 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 
35 316499 DERYA YILMAZ KIRCA 2012 Bafra balık göllerinde (Kızılırmak Deltası, Samsun) yaşayan bazı kefal balıklarının parazit faunasının konak ve çevresel faktörlere göre dağılımı ve histopatolojisi
Parasite fauna of some mugilid species living in Bafra fish lakes (Kizilirmak Delta, Samsun), its distribution according to host and environmental factors and their histopathology
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102492 TAM METİN
36 275728 DİLARA KAYA 2010 Farklı oranlarda prina yağı içeren yemlerin gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792) gelişmesi ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi
Effect of different rates of dietary pomace oil impact ongrowth and body composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss W, 1792)
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30648 TAM METİN
37 470644 DİLARA KAYA ÖZTÜRK 2017 Orta Karadeniz bölgesinde ağ kafeslerde çipuranın (Sparus aurata L., 1758) büyüme performansı ve et kalite değerlerinin belirlenmesi
Determination of growth performance and values of meat quality of cultured gilthead sea bream (Sparus aurata L., 1758), in net cage in the Middle Black Sea region (Samsun-Yakakent)
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=59496 ÖZET

11.09.2018 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 
38 299292 DİLEK ŞAHİN 2011 Lepistes (Poecilia reticulata Peters, 1860) ve ahli çiklit (Sciaenochromis ahli Trewavas, 1935) balıklarında vitamin katkısının üreme ve büyüme üzerine etkisi
The effect of vitamin supplement on reproduction and growth of guppy (Poecilia reticulata Peters, 1860) and ahli cichlid (Sciaenochromis ahli Trewavas , 1935)
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30524 TAM METİN
39 470637 ELİF ARICI 2017 Karadeniz'in Sinop kıyı sahil şeridinden elde edilen baskın makroalglerin ve deniz çayırlarının ağır metal kirliliği tespitinde biyomonitör olarak kullanılmaları
Using dominant macroalgae and seagrass in Sinop coastline of the Black Sea as biomonitor for determination of heavy metal pollution
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=59457 ÖZET

21.03.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 
40 470507 ELİF ARZU ÖNAL 2017 1928-1938 yılları arasında Sinop'un sosyo kültürel yapısı
Social cultural structure of Sinop between 1928-1938
Yüksek Lisans Tarih = History http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=59050 TAM METİN
41   ELİF AYDIN 2017 Arap Alfabesi'nden Latin-Türk Alfabesine geçiş yapısı : Sinop örneği Yüksek Lisans Tarih = History http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=37545 TAM METİN
42 343187 ELİF ÇELİKER 2013 Birinci mertebeden gecikmeli diferensiyel denklemler ve numerik çözümleri
First order delay differential equations and numerical solutions
Yüksek Lisans Matematik = Mathematics http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=122483 TAM METİN
43 316500 ELİF SEDA GÜRCAN 2012 Sinop Kıyılarının İhtiyoplankton Dinamiği
The Ichthyoplankton dynamics of the Sinop Coasts
Yüksek Lisans Deniz Bilimleri = Marine Science ; Su Ürünleri = Aquatic Products ; Zooloji = Zoology http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102673 TAM METİN
44 470635 EMİN KARATAŞ 2017 Tıbbi sülük (Hirudo verbana Carena, 1820)'ün akvaryum koşullarında kültüre alınması üzerine bir araştırma
A research on the culture of medicinal leech (Hirudo verbana Carena, 1820) in aquarium conditions
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=59723 TAM METİN
45 470509 EMİN SOLAK 2017 Candaroğulları beyliği döneminde Sinop
Candaroğullari principality period Sinop
Yüksek Lisans Tarih = History http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=59040 TAM METİN
46 343188 EMİRHAN GÜLTEKİN 2013 İkinci mertebeden iki noktalı sınır değer problemlerinde diferensiyel ve fark Green fonksiyonları
Differential and difference Green functions for two point second order boundary value problems
Yüksek Lisans Matematik = Mathematics http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=122494 TAM METİN
47 485832 EMRE ÖZCAN 2018 Cumhuriyet Döneminde Sinop Yangınları (1935, 1946, 1956) Yüksek Lisans Tarih = History http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=61090 TAM METİN
48 316506 ERCAN ERDEM 2012 Orta Karadeniz bölgesinde ortasu trolü ile avlanan balık stoklarının tahmin edilmesi
Stock assessment of the fish stocks exploited by midwater trawl in Middle Black Sea region
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102707 TAM METİN
49 434239 ERDİ GÜLTEPE 2016 Karasu çayı ve Sırakaraağaçlar deresinde nütrient ve anyonik deterjan kirliliğinin araştırılması
Investigation of nutrient and anionic detergent pollution in Karasu and Sirakaraağaçlar stream
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=53227 ÖZET

20.07.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 
50 299297 ERDİNÇ KOLAY 2011 Deney tasarımında optimal blok yapıları
Optimal blocking schemes in design experiments
Yüksek Lisans İstatistik = Statistics http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30671 TAM METİN
51 409915 ERTAN CAVDAR 2015 İğneada kıyıları bentik Crustacea (Arthropoda) faunası ve biyoekolojik özellikleri
Benthic crustacean (Arthropoda) fauna of İğneada coastals and their bioecological features
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=44514 TAM METİN
52 409917 ESRA ETİRLİ 2015 Sinop ili ve çevresinde dağılış gösteren örümceklerin (Araneae) sistematik ve faunistik yönden incelenmesi
A systematical and faunistical investigation on spiders (Araneae) of Sinop province and its vicinity
Yüksek Lisans Biyoloji = Biology http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43880 TAM METİN
53 380573 EYLEM AYDEMİR ÇİL 2014 Karasu çayı ( Sinop ) makrobentik faunasının taksonomikve ekolojik açıdan incelenmesi
Taxonomic ve ecological assessment of macro benthic fauna of Karasu stream (Sinop)
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134565 ÖZET

30.12.2017 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 
54 424471 FATİH MEHMET MAVİ 2016 Deniz anemonlarının genel özellikleri ve Actinia equina türünün kültüre alınması
General information about sea anemones and cultivation of Actinia equina
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=48044 TAM METİN
55 327095 FERHAT BÜYÜKDEVECİ 2012 Adana- İskenderun Körfezi, Yumurtalık Koyu'nda kaybolan fanyalı uzatma ağlarının av veriminin zamana göre değişiminin incelenmesi
The investigation of the catch efficiency of the trammel nets lost in Yumurtalik bay in Adana-İskenderun Gulf over time
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113452 TAM METİN
56   FERİT AHMET ORBEYİ 2018 Nükleer reaktörlerde kullanılmak üzere çelık ve metal tabanlı kompozit malezmelerin tasarımı, üretimi ve radyasyon etkileşim parametrelerin belirlenmesi
Determination of design, of production and radiation interference parameters of steel and metal based composite materials using nuclear reactors
Yüksek Lisans   http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=61280 ÖZET
57 373654 FİKRİYE ÜNLÜER 2014 İğneada kıyıları (Batı Karadeniz) mollusca faunası ve biyoekolojik özellikleri
Mollusca fauna of Iğneada coast (Western Black Sea) and their bioecological features
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=129756 TAM METİN
58 275724 FUNDA ÜSTÜN 2010 Karadeniz'in Türkiye kıyılarındaki zooplanktonun genel dağılımı ve Acartia clausi Giesbrecht, 1889 (Copepoda=Calanoida) türünün yumurta verimi üzerine bir araştırma
General distribution of zooplankton in Turkish coast of the Black Sea and a study on egg production of Acartia clausi Giesbrecht, 1889 (Copepoda=Calanoida)
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30488 TAM METİN
59 316504 GAYE DOĞAN 2012 Sentetik lizin ve metiyonin ile desteklenmiş fındık küspesi içeren yemlerin gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) gelişmesi üzerine etkileri
The effects of diets containing hazelnut meal supplemented with synthetic lysine and methionine on development of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102794 TAM METİN
60 275719 GÖKAY TAŞKAYA 2010 Kekik uçucu yağı uygulamasının soğuk koşullarda muhafaza edilen hamsinin kalitesi üzerine etkisi
Effect of using thyme essentional oil on the quality of anchovy storaged at cold conditions
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30683 TAM METİN
61 470636 GÖKÇE ACAR 2017 Sinop kıyılarından yakalanan Liza saliens türü kefal balığının metazoan parazit faunasının belirlenmesi
Determinaton of metazoan parasite fauna of mugilid Liza saliens collected from Sinop coasts
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=1490 ÖZET

14.05.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 
62 246659 GÖKÇE ÜNSAL 2008 Bazı kemikli balıklarda ektoparazitler
Ectoparasites on some fish species
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products Basılısı Kütüphanemizde Bulunmamaktadır. YÖK TEZ MERKEZİNDE TAM METİN
63 299304 GÖKHAN ERİK 2011 Orta Karadeniz'de deniz salyangozunun (Rapana venosa Valenciennes., 1846) bidonla avcılığı, yavru yetiştiriciliği ve bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi
Whelk fishing (Rapana venosa Valenciennes., 1846) by using pots in The Middle Black Sea, juvenile culturing and determining some of their biological characteristics
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30463 TAM METİN
64 434238 GÖKHAN YILDIZ 2016 Karadeniz'in Sinop kıyıları denizel makroalg komünitelerinin biyomas ve kimyasal içeriğindeki mevsimsel değişimler
Seasonal changes in the biomass and chemical compositions of macroalgae communities in the Sinop coasts of the Black Sea
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=53210 TAM METİN
65 327088 GÜLŞEN UZUN 2012 Bafra balık gölleri'nden Ulugöl'de tatlısu ıstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun bazı populasyon parametrelerinin belirlenmesi
Determination of some population parameters of freshwater lobster (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Ulugöl, one of the Bafra fish lakes
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113621 TAM METİN
66 424473 GÜNSELİ ACAR 2015 Balık unu ve yağı fabrikalarında, teknolojik gelişmelerin çalışma yaşamı mevzuatlarına ve insan kaynakları faaliyetlerine olan etkisinin istatistiksel değerlendirilmesi
The statistical evaulation of technological developments on working life regulations and human resources activity in fish meal and fish oil factories
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=48129 TAM METİN
67 316505 HAKAN AKSU 2012 Sinop bölgesinde dip trolü avcılığının derinlik ve bazı meteorolojik kriterlere göre av verimi ve kompozisyonunun araştırılması
Investigation of catch efficiency and catch composition of bottom trawl fishing depending on several depths and meteorogical criteria in Sinop region
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102757 TAM METİN
68 316498 HAKAN BAKİ 2012 Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811)üretiminde, anaç balıkların (F3) üreme özelliklerinin özel işletme şartlarında belirlenmesi
Investigation of the reproduction characteristics of Black Sea trout (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) broodstocks (F3) under commercial farm condition
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102610 TAM METİN
69 380572 HAKAN ÖZKAN 2015 Karadeniz'de yaşayan bazı balıkların miksozoa parazit faunalarının belirlenmesi
Determination of myxozoan parasite fauna of some Black Sea fishes
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134518 TAM METİN
70 470641 HAMİDE DUMAN 2017 İstatistiksel relative düzgün yakınsaklık ve Korovkin tipi yaklaşım teoremleri
Statistical relative uni̇form convergence and Korovkin type approximation theorems
Yüksek Lisans Matematik = Mathematics http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=46467 ÖZET

14.07.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 
71 343186 HANDE REŞAT 2013 Sinop yöresinde avlanan mezgit (Merlangius merlangus) ve barbunya (Mullus barbatus) balıklarının bazı üreme özelliklerinin belirlenmesi
Determination of some reproduction characteristics of the whiting (Merlangius merlangus) and red mullet (Mullus barbatus) that captured in region Sinop
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=122497 TAM METİN
72 380565 HASAN CAN ÖZTEKİN 2015 Karadeniz'in Sinop kıyılarından örneklenen balık, omurgasız, zooplankton, deniz çayırı ve sedimanda ağır metal düzeyleri
Heavy metal levels in fish, invertebrates, zooplankton, sea grass and sediment from Sinop coasts of the Black Sea
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134492 TAM METİN
73   HASAN SAĞIR 2017 Sinop ilindeki hava kirliliğinin Koah'lı bireylerin akut alevlenme ile acil servise başvurmaları ve hastaneye yatışlarıyla ilişkisinin belirlenmesi
Industrıal waste management-The Case Of Sinop Industrıal Organızed Zone
Yüksek Lisans   http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=61271 ÖZET
74 380566 HATİCE ÇETİNKAYA 2015 Kuraklığa duyarlı ve toleranslı mısır (Zea mays L.) bitkisinde kuraklık stresi altında yapılan bakır uygulamalarının oluşturduğu oksidatif hasar ve savunma cevaplarının araştırılması
Investigation of effects of copper treatments under drought stress induced oxidative damage and antioxidant defence responses in heat- sensitive and heat -tolerant corn (Zea mays L.) plant
Yüksek Lisans Botanik = Botany http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134264 TAM METİN
75 316507 HATİCE ERİK 2012 Diskus balıkları (Symphysodon spp.) yetiştiriciliği
Culture of discus fish (Symphysodon spp.)
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102804 TAM METİN
76 299302 HATİCE ŞİNAR 2011 Parabolik denklemler için iki katlı fark şemaları
Two-layer difference schemes for parabolic equations
Yüksek Lisans Matematik = Mathematics http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30649 TAM METİN
77 434235 HİLAL KOYUNCU 2016 Sinop ili toprak ve su örneklerinden izole edilen Bacillus türlerinin moleküler karakterizasyonu ve bazı enzim aktivitelerinin belirlenmesi
Determination of some enzymes activities and molecular characterization of Bacillus species isolated from soil and water samples in Sinop region
Yüksek Lisans Biyoloji = Biology ; Biyoteknoloji = Biotechnology ; Mikrobiyoloji = Microbiology http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=47829 TAM METİN
78 470640 IŞIL ÜNALDI 2017 Dayanıklı seyrek temel bileşenler analizi
Robust sparse principal component analysis
Yüksek Lisans İstatistik = Statistics http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=59446 ÖZET

16.08.2018 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 
79 327094 İBRAHİM ÖKSÜZ 2013 Sinop kıyıları yüzey sedimanlarındaki Bentik Foraminifer toplulukları
Benthic foramınıferal assemblages of the surface sediments of Sinop coasts
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113632 TAM METİN
80 327093 İRFAN KESKİN 2013 Strech film ve vakum paket ile paketlenerek buzdolabı koşullarında (4oC) muhafaza edilen gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) pastırmasının kalite değişimlerinin karşılaştırılması
The comparison of the quality changes of the vacuum-packaged and plastic wrapped rainbow trout pastrami (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) stored at the refrigerator conditions
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113597 TAM METİN
81 470508 KADRİYE DEMİR 2017 3 numaralı mühimme-i mektum defterinin özet ve transkripsiyonu
The abstract and transcription of mühimme-i mektum (Chiphered letter) number tree
Yüksek Lisans Tarih = History http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=59057 ÖZET

30.06.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 
82 435907 KEREM ÖZTÜRK 2016 1932-1990 yılları arasında Sinop'ta meydana gelen suç olayları ve diğer önemli olaylar Criminal incidents and other significant events that occur between the years 1932-1990 in Sinop Yüksek Lisans Tarih = History http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=52110 TAM METİN
83 409916 MEHMET ANIL KESKİNBALTA 2015 Sinop ili Karasu Çayı'nda bulunan tatlı su midyelerinin (Unio pictorum, Linnaeus 1758) bazı biyometrik ve biyokimyasal özellikleri
Some biometric and biochemical properties of freshwater mussels (Unio pictorum, Linnaeus 1758) in Karasu stream, Sinop
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43981 TAM METİN
84 409913 MEHMET BEDRETTİN DUMAN 2015 Sinop ilindeki kara salyangozlarından Helix aspersa ve Helix lucorum' un biyokimyasal kompozisyonu, et verimi ve Üreme periyodunun belirlenmesi
Determination of biochemical composition, meat yield and reproduction of land snails, Helix aspersa and Helix lucorum, in Sinop
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products ; Ziraat = Agriculture http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43814 TAM METİN
85 275721 MEHMET ŞÜKRÜ ALTUNDAĞ 2010 Kalkan balığı (Psetta maxima) yeminde aspir yağı kullanımının büyüme, yem değerlendirme ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi
Effect of safflower oil on growth, feed conversion and body composition in turbot (Psetta maxima)
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=1392 TAM METİN
86 380567 MELİKE TEKERCİ 2015 Sinop ve çevre illerdeki kliniklerden izole edilen Pseudomonas Aeruginosa suşlarının tanısı ve antibiyotik dirençliliğinin belirlenmesi
Identification and antibiotic susceptibilities of Pseudomonas Aeruginosa strains isolated from Sinop and environs provinces
Yüksek Lisans Biyoloji = Biology ; Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları = Clinical Microbiology and Infectious Diseases ; Mikrobiyoloji = Microbiology http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134463 TAM METİN
87 470638 MERVE TINKIR 2017 Farklı fitoplankton türleri (Nannochloropsis Oculata ve Chlorella Sp.) ile beslenen rotiferin (Brachionus plicatilis) farklı tuzluluk oranlarında büyüme ve biyokimyasal yapısının karşılaştırılması
Comparison of growth and biochemical structure of rotifera (Brachionus plicatilis) feed with different types of phytoplancton (Nannochloropsis Oculata and Chlorella Sp.) in different salinity rations
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=59437 ÖZET

04.08.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 
88 275718 MERYEM ÖZ 2010 Zeolitin koi balıklarının (Cyprinus carpio L.,1758) yetiştiriciliğinde kullanımı
Using of zeolite in koi fish (Cyprinus carpio L.,1758) culture
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30500 TAM METİN
89 299290 MERYEM YEŞİM ÇELİK 2011 Açık denizde batırılmış uzun halat sisteminde midye (Mytilus galloprovincialis, Lamarck 1819) yetiştiriciliği
Submerged longline mussel (Mytilus galloprovincialis, Lamarck 1819) culture system in offshore
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30685 TAM METİN
90 450583 MUHAMMET YAKAN 2017 Endüstriyel atık yönetimi-Sinop Organize Sanayi Bölgesi örneği
Industrial waste management-the case of Sinop Industrial Organized Zone
Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=55918 ÖZET

16.02.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 
91   MURAT ERDOĞDU 2018 Radyoterapi uygulamaları için yeni nesil hedef malzemelerin Geant4 Monte Carlo Simülasyon kodu kullanılarak belirlenlenmesi ve organ doz değerlerinin hesaplanması
Determination of new genetic target for materials for radiotheraphy applicatons using by Geant4 Monte Carlo simulation code and calculation of organ dose values.
Determination of design, of production and radiation interference parameters of steel and metal based composite materials using nuclear reactors
Yüksek Lisans   http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=61304 ÖZET
92 275722 MURAT GİRGİN 2010 Orta karadeniz bölgesindeki su ürünleri işletmelerinin kredi kullanımı ve yetiştiricilik üzerine etkileri
Credit usage of fisheries farms in Middle Blacksea region and the effects on aquaculture
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30598 TAM METİN
93 299291 MURAT KERİM 2011 Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) yeminde aspir küspesinin kullanım olanaklarının araştırılması
The investigation possibilities of using safflower meal in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) diet
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30584 TAM METİN
94 470646 MURAT KERİM 2017 Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax) yeminde kanola ve aspir yağı kullanımının büyüme performansı ve yağ asidi kompozisyonu üzerine etkisi
Effect of using canola and safflower oils in black sea trout (Salmo trutta labrax) diets on growth performance and fatty acid composition
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30584 ÖZET

07.09.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 
95 409920 MUSTAFA KAYA 2015 Balık yumurtalarının Sinop Akliman bölgesindeki kompozisyonu
Composition of fish eggs in Sinop-Akliman coast
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=123900 TAM METİN
96 269789 MUSTAFA SUNGUR 2010 Sinop ilindeki göl, gölet ve baraj göllerinde bulunan balık türleri
Fish species found in the lakes, ponds and dams of Sinop, province Turkey
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30588 TAM METİN
97 299298 MUTLU ALTUNTAŞ 2011 İstatistiksel model seçiminde Bayesci yaklaşımlar ve Bayes faktörü
Bayesian approaches to statistical model selection and Bayes factor
Yüksek Lisans İstatistik = Statistics http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30660 TAM METİN
98 450584 NAHİDE KARABULUT 2016 SiC altlıklı tek tabaka grafenin 1.8 MeV enerjili proton radyasyonuna maruz bırakılması işleminin SRIM Monte Carlo Kodu kullanılarak modellenmesi ve meydana gelen etkilerin incelenmesi
Modelling of 1.8 MeV energetic proton irradiation of Monolayer Graphene Grown on SiC By The Use of SRIM Monte Carlo Code and investigation of its generated effects
Yüksek Lisans Nükleer Mühendislik = Nuclear Engineering http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=55908 ÖZET

16.11.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.
99   NEVİN GÖRMEZ 2018 Bazı ağır metallerin (Zn, Cu, Mn, Al, Li) Bacıllus Thuringiensis var Israelensis türünün gelişimi üzerine etkileri
Effects of Some Heavy Metals (Zn, Cu, Mn, Al, Li) on Growth of Bacillus thuringiensis var. İsraelensis
Yüksek Lisans   http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=61260 TAM METİN
100 316503 NEVRA ÇİNE 2012 Diş çürüklerinden staphylococcus aureus izolasyonu ve identifikasyonu
Identification and isolation of staphylococcus aureus from tooth decay
Yüksek Lisans Biyoloji = Biology http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102573 TAM METİN
101 409908 NUR ALTINDAL 2015 Sinop ili topraklarından izole edilen pseudomonas türlerinin moleküler karakterizasyonu
Molecular characterization of Pseudomonas species isolated from soil of si̇nop provinces
Yüksek Lisans Biyoloji = Biology ; Mikrobiyoloji = Microbiology http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=44030 TAM METİN
102 409922 NURCAN DEMİRCAN 2015 Smarandache eğrilerine dair
Smarandache eğrilerine dair
Yüksek Lisans Matematik = Mathematics http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43906 TAM METİN
103 275723 OLCAY KIRIKOĞLU 2010 Tribütiltinin (TBT) lepisteslerin (Poecilia reticulata) bazı biyolojik özellikleri üzerine etkisi
Effects of tributyltin (TBT) on some reproduction and growth parameters in guppy (Poecilia reticulata)
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30586 TAM METİN
104 380569 ONUR ÇETİNEL 2014 Bögel sürekli ve B-2π periyodik fonksiyonlar için korovkin tipi teoremler
Korovkin type theorems for bögel continuous and B-2π periodic functions
Yüksek Lisans Matematik = Mathematics http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134551 ÖZET

29.01.2018 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 
105 409921 ORÇİN UYGUN 2015 Balık larvalarının Sinop-Akliman kıyılarındaki kompozisyonu
Composition of fish larvae in Sinop-Akliman coast of the Black Sea
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43886 TAM METİN
106 424474 ÖZEN YUSUF ÖĞRETMEN 2015 Kırmızı yosun (Gelidium latifolium, Bornet ex Hauck 1883)'dan üretilen agar agarın mevsimsel kalitesinin belirlenmesi
Determination of seasonal quality of agar agar produced from red seaweed (Gelidium latifolium (Bornet ex Hauck 1883)
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=48073 ÖZET

03.12.2018 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 
107 275725 ÖZGÜL ÖZER 2010 Doğal ve yapay renklendiriciler uygulanarak buzdolabı koşullarında muhafaza edilen sıcak dumanlanmış zargana balığının (Belone belone euxini Günther, 1866) bazı kalite kriterlerinin tespiti Determination of quality criteria of the hot smoked garfish (Belone belone euxini Günther, 1866) stored at refrigerator conditions treated with natural and synthetic colorants Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30632 TAM METİN
108 299296 ÖZGÜR TÜMÜKLÜ 2011 Çaça balık (Sprattus sprattus Linnaeus, 1758) ununun gökkuşağı alabalık (Oncorhynchus mykiss) rasyonlarında kullanılma imkanlarının araştırılması
Possibilities of using sprat (Sprattus sprattus Linnaeus, 1758) fish meal in rations of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30552 TAM METİN
109 450581 ÖZLEM BİLGİN 2017 Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yetiştiriciliğinde immünostimulant olarak yeşil çayın (Camellia sinensis) kullanım olanakları
Using possibilities of gren tea (Camellia sinensis) as immunostimulant in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) culture
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=55899 ÖZET

13.02.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 
110 316509 PINAR OKÇU 2011 Diferansiyel ve fark maksimum prensipleri
Differential and difference maximum principles
Yüksek Lisans Matematik = Mathematics http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102551 TAM METİN
111 343189 RABİA TUĞBA ONAY 2013 Modifiye atmosfer paketleme uygulanan midyelerin (Mytilus galloprovincialis, L. 1819) buzdolabı koşullarında raf ömrü
Shelf life under the refrigerator conditions of mussels (Mytilus galloprovincialis, L. 1819) packaged with modified atmosphere
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=122486 TAM METİN
112 275726 RECEP ÖZTÜRK 2010 Orta Karadeniz bölgesinde ağ kafeslerde levrek balığı (Dicentrarchus labrax L., 1758) yetiştiriciliği
Sea bass (Dicentrarchus labrax L., 1758) culture in net cages in the cental of the Black Sea
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30580 TAM METİN
113 434237 RIDVAN ÖZTÜRK 2016 Sinop ili tatlısularından Scenedesmus spp. izolasyonu ve laboratuvar şartlarında üretiminin araştırılması An investigation of isolation of Scenedesmus spp. from freshwater of Sinop and its culture in laboratory conditions Yüksek Lisans Biyoloji = Biology http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=8795 TAM METİN
114 275714 RUHAN YAMANOĞLU 2010 Pelet ve ekstrude yemlerle beslenen gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss W.,1792) gelişmesine ilişkin karşılaştırmalı bir araştırma
A comparative research about rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed with pellet and extruded feed
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30682 TAM METİN
115 450586 SAMED ÖZKAN 2017 Düz güçlü örtüler
Flat strong covers
Yüksek Lisans Matematik = Mathematics http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=55888 ÖZET

16.02.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 
116 299303 SANİYE TÜRK ÇULHA 2011 Sinop İç Liman'da (Karadeniz) batırılmış uzun halat sisteminde yetiştirilen midyelerdeki (Mytilus galloprovincialis L., 1819) iz element seviyeleri
Trace elements in cultured mussels (Mytilus galloprovincialis L., 1819) at the submerged longline system in The Sinop Inner Harbour (Black Sea)
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30416 TAM METİN
117 316508 SEDA HASIRCI 2012 Dodurga Baraj Gölü (Boyabat, Sinop) fitoplanktonu ve mevsimsel değişimi üzerine bir araştırma
An investigation on phytoplankton and its seasonal variation of Dodurga Dam Lake (Boyabat, Sinop)
Yüksek Lisans Biyoloji = Biology http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102817 TAM METİN
118 424475 SEDA ŞEREFLİOĞLU 2015 Ön alfa tokoferol uygulamasının tuz stresi altında soya (Glycine max L.) kökleri üzerindeki etkisinin araştırılması
Investigation of the effects of pre-treatment of alpha tocopherol in soybean (Glycine max L.) roots under salinity
Yüksek Lisans Biyoloji = Biology http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=48030 TAM METİN
119 409914 SEFER ÇELİK 2015 Sinop bölgesi'nde Pavurya (Eriphia verrucosa Forskal, 1775)'nın bazı biyolojik parametrelerinin araştırılması
Investigation of some biological parameters of warty crab (Eriphia verrucosa Forskal, 1775) in the Sinop region
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30547 TAM METİN
120 470632 SERHAT URUK 2017 Erbiyum çekirdeklerinin fotonükleer reaksiyon ürünlerinin yarı ömürlerinin ve geçiş enerjilerinin belirlenmesi
Determination of half lives and energy levels for photonuclear reaction products of erbium nucleus
Yüksek Lisans Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering ; Nükleer Mühendislik = Nuclear Engineering http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=59631 TAM METİN
121 299299 SERPİL YAVUZ 2011 Karadeniz kalkan balığında (Psetta maxima Linnaeus, 1758) yumurta kalitesini etkileyen faktörlerin incelenmesi
Examination of parameters that affect the egg quality of Black Sea turbot (Psetta maxima Linnaeus, 1758)
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30547 TAM METİN
122 470645 SERPİL YAVUZ KESKİN 2017 Triiyodotironin (T3) ve tiroksin (T4) hormonlarının ahli çiklitin (Sciaenochromis ahli Trewavas, 1935) üreme özellikleri üzerine etkisinin araştırılması
Investigation of the effect of triiodothronine (T3) and thyroxine (T4) hormones on reproduction characteristics of the electric blue hap (Sciaenochromis ahli Trewavas, 1935)
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=59539 ÖZET

10.09.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 
123 246660 SEVAL YAMAN DERNEKBAŞI 2008 Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yemlerinde kanola yağını kullanma olanakları
The possibilities of utilization of canola oil in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) diets
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=1396 TAM METİN
124 316511 SEVDA ORHAN 2011 İstatistiksel Korovkin tipi yaklaşım teoremleri
Statistical Korovkin type approximation theorems
Yüksek Lisans Matematik = Mathematics http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102524 TAM METİN
125 470634 SEVDA ORHAN 2017 Modüler uzaylarda istatistiksel A-toplam süreci ve Korovkin teoremi
Statistical A-summation process and Korovkin theorem on modular spaces
Doktora Matematik = Mathematics http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102524 TAM METİN
126 380568 SEVGİ KUŞ 2015 Sinop yarımadası'ndaki cystoseıra fasiyesi ile birliktelik oluşturan polychaeta (Annelıda) türlerinin ekolojik özellikleri
Ecological features of polychaeta (Annelida) species associated with cystoseira facies in the Sinop peninsula
Yüksek Lisans Biyoloji = Biology http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134535 TAM METİN
127 424470 SEVİL KARACİF 2016 Genelleştirilmiş yarı mükemmel halkalar
Generali̇zed semi̇perfect ri̇ngs
Yüksek Lisans Matematik = Mathematics http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=47991 TAM METİN
128 373655 SEVİLAY GÜNEYDAĞ 2013 Karadeniz'in Sinop kıyılarında yaşayan Akdeniz midyesinin (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) parazit faunasının belirlenmesi
Parasite fauna of Mytilus galloprovincialis living in Sinop area of Black Sea
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=130099 TAM METİN
129 409909 SEYHAN CİVEK 2015 Sinop ilinde satışa sunulan gıdalardan izole edilen bakterilerin antibiyotik direnç genlerinin belirlenmesi
Detection of antibiotic resistance genes of isolated bacteria from foods offered for sale in the sinop province
Yüksek Lisans Biyoloji = Biology ; Mikrobiyoloji = Microbiology http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=44043 TAM METİN
130 470633 ŞEVKİ ŞENTÜRK 2017 Relativistik ortalama alan modeli için nükleer etkileşme parametrelerinin iyileştirilmesi Improvement of nuclear interaction parameters for relativistic mean field model Yüksek Lisans Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering ; Nükleer Mühendislik = Nuclear Engineering http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=59702 ÖZET

20.06.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. 
131 327096 TAHİR CEYLAN 2012 Modüler uzaylarda korovkin tipi yaklaşım teoremi ve matris toplanabilme
Matrix summability and korovkin type approximation theorem on modular spaces
Yüksek Lisans Matematik = Mathematics http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113726 TAM METİN
132 424472 UĞUR ÇARLI 2015 Karasu Çayı ve Sırakaraağaçlar deresinde bazı fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik parametrelerin araştırılması
Investigation ofsome physico-chemicaland microbiological parameters in Karasu and Sırakaraağaçlar stream
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Prod http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=48054 TAM METİN
133 380570 UĞUR ÖZSANDIKÇI 2015 Orta Karadeniz'de (Samsun-Yakakent, Ordu-Akçay) avlanan çaça (Sprattus sprattus phalericus Risso, 1826) balığının avlanabilir biyokütle tahmini
Estimating explotiable biomass for sprat (Sprattus sprattus phalericus Risso, 1826) catched by midwater trawl in Middle Black Sea (Samsun-Yakakent, Ordu-Akçay)
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134472 TAM METİN
134 246663 VOLKAN BELEN 2009 Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) yeminde iki farklı oranda ekstrüde fasulye unu kullanımının büyüme, yem değerlendirme ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi
Effect of two different inclusion levels of extruded common bean meal in feeds on growth, feed conversion and body composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products Basılısı Kütüphanemizde Bulunmamaktadır. YÖK TEZ MERKEZİNDE TAM METİN
135 343191 YEKTA TANIŞ 2013 Karadeniz'de 2008-2012 su ürünleri avlama sezonunda yapılan ihlallerin incelenmesi
Investigation of violations in fishing season of 2008-2012 in the Black Sea region
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=122485 TAM METİN
136   YELİZ ASLAN 2018 Ekmeklik buğdayda yeni geliştirilmiş ESt kökenli mikrosatellit markırlarının farklı tahıl türleri arasında aktarılması
Transferring pf newly developed bread wheat ESt-Derived microsatellite markers among different crop species
Yüksek Lisans   http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=61293 ÖZET
137 380571 YUNUS PAŞAOĞLU 2015 İstanbul ilindeki bir gırgır teknesinin 2013–2014 avlanma sezonundaki av miktarı ve av kompozisyonunun belirlenmesi
A purse seiner's catch composition and amount within 2013-2014 season in Istanbul
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134288 TAM METİN
138 327092 YUSUF BAYRAKCI 2012 Yağmapınar (Karapınar, Konya)'da yaşayan Emys orbicularis (Emydıdae, testudınata)'in populasyon dinamiği
Population dynamics of Emys orbicularis (Emydidae, testudinata) inhabiting yağmapinar (Karapinar, Konya)
Yüksek Lisans Biyoloji = Biology ; Zooloji = Zoology http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113464 TAM METİN
139 409919 YUSUF ÇAKIR 2015 Vida hareketlerine dair
On the screw motions
Yüksek Lisans Matematik = Mathematics http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=44513 TAM METİN
140 409912 ZAFER HAKAN KALAYCI 2015 Sarımsağın (Allium sativum, L.) antioksidan etkisinin sıcak dumanlanmış ithal uskumru (Scomber scombrus L., 1758)'nun kalite parametrelerine etkisi
Effects of antioxidant properties of Garlic (Allium sativum, L.) on the quality parameters of smoked imported mackerel (Scomber scombrus L., 1758)
Yüksek Lisans Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43804 TAM METİN
141 343192 ZAFER KARSLI 2013 Farklı oranlarda yeme katılan 17ß-estradiol ve 17A-metiltestosteron hormonlarının ahli çiklit (Sciaenochromis ahli Trewavas, 1935) türü üzerine etkilerinin incelenmesi
Investigation of participating different proportions of the 17ß-estradiol and 17A-methyltestosterone hormones on the ahli cichlid (Sciaenochromis ahli Trewavas, 1935)
Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=122499 TAM METİN
142 299293 ZEKİYE BİRİNCİ ÖZDEMİR 2011 Sinop kıyılarında jelimsi organizmaların mide içeriği ve bazı populasyon parametrelerinin mevsimsel değişimi Seasonal changes of some population parameters and stomach content of gelatinous organisms in sinop coasts of The Black Sea Doktora Su Ürünleri = Aquatic Products http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30521 TAM METİN
143 327089 ZEYNEP ATLI 2012 Orta Karadeniz bölgesinde rüzgar hızının panel verili regresyon modeli yardımıyla tahmin edilmesi Predicting the wind speed of the Central Black Sea region with regression model for panel data Yüksek Lisans İstatistik = Statistics http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113421 TAM METİN
144 299294 ZEYNEP CENGİZ 2011 Sinop Yarımadası kıyılarında Ophelia bicornis savigny in Lamarck, 1818 (Polychaeta:Annelida)'in populasyon yoğunluğunun saptanması
Determination of the population density of Ophelia bicornis savigny in Lamarck,1818 (Polychaeta:Annelida) in Sinop Peninsula coasts
Yüksek Lisans Deniz Bilimleri = Marine Science http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30601 TAM METİN